Laukumu rezervēšanas un izmantošanas noteikumi


1. Jēdzieni:


1.1. Sabiedrība – SAS „Stova”, uzņēmums, kas dibināts un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, juridiskās personas kods 302299725, tā reģistrētā mītnes vieta atrodas Ozo g., 10, Viļņā (Vilnius), dati par uzņēmumu tiek uzkrāti un glabāti Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā, PVN maksātāja kods LT100004511618 vai cits ar SAS (UAB) „Stova” saistīts uzņēmums. 

1.2. Laukums – tie ir automašīnu stāvlaukumi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar Sabiedrības īpašuma vai citām tiesībām, kuru saraksts, kā arī adreses norādītas interneta vietnē ar adresi www.unipark.lt. 

1.3. Interneta vietne – vietne ar adresi www.unipark.lt.

1.4. Vēstule par rezervēšanas apstiprināšanu – tas ir vienreizējs dokuments, kas apstiprina rezervēšanu, tiek sūtīts klientam pa elektronisko pastu.

1.5. Klients – persona, kas reģistrējas Interneta vietnē un / vai izmanto automašīnu stāvlaukumu pakalpojumus, kurus sniedz Sabiedrība.

1.6. Klientu apkalpošanas speciālists – Sabiedrības darbinieki, kuri administrē laukumus. Klientu apkalpošanas speciālisti strādā visas diennakts garumā un tos var sasniegt pa tālruni +370 700 77877.

1.7. Pašapkalpošanās zona – Klientu, kuri ir parakstījuši līgumu, profils, kurā lietotam ir iespēja parakstīt līgumu, pievienot, mainīt, likvidēt automašīnu numurus, izrakstīt rēķinu, redzēt visus ieceltos rēķinus.


2. Vispārējie noteikumi


2.1. Šie noteikumi tiek piemēroti visiem Sabiedrības Klientiem, kas internetā rezervējuši automašīnu stāvvietu Laukumos, tiem, kas izmanto Sabiedrības sniegtos automašīnu stāvēšanas pakalpojumus saskaņā ar Līgumu vai maksā par sniegtajiem pakalpojumiem Laukumos.

2.2. Autonovietnes var izmantot, iepriekš pasūtot stāvvietu internetā, kasē norēķinoties saskaņā ar faktiski nostāvēto laiku Autonovietnē vai noslēdzot līgumu ar SAS „Stova” vai ar SAS „Stova” saistīto uzņēmumu. 

2.3. Pēc līguma parakstīšanas ar SAS „Stova” vai ar SAS „Stova” saistīto uzņēmumu, laukumā Jūs tiksiet ielaists tad, kad numuru nolasīšanas kameras nolasīs sistēmā esošos Jūsu automašīnu valsts reģistrācijas numurus. 

2.4. Ja tika veikta iepriekšēja Stāvvietas pasūtīšana internetā vai tika noslēgts pakalpojumu līgums un neesot brīvām automašīnu stāvvietām Stāvlaukumā, Sabiedrība sniedz iespēju iebraukt citā Sabiedrībai piederošā Laukumā. Ja citai, Sabiedrībai piederoša, Stāvlaukuma maksai ir lielāks tarifs, Klients netiek uzlikt papildu samaksa par cenu atšķirību.

2.5. Pazaudējot www.unipark.lt Interneta vietnē reģistrētos automašīnas valsts numurus, Klientam, pieslēdzoties pie savas Pašapkalpošanās zonas, kas atrodas interneta vietnē www.unipark.lt, tie nekavējoties jābloķē. Ja nav iespēju pieslēgties pie Pašapkalpošanās zonas, par automašīnu valsts numuru zaudēšanu vai pazaudēšanu lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu: info@unipark.lt vai zvanot pa tālruni: +370 700 77877.

2.6. Iepriekšējas rezervācijas derīguma termiņš un datums ir norādīts Rezervācijas apstiprinājuma vēstulē. Ja beidzas iepriekšējas rezervācijas derīguma termiņš un pakalpojums netiek izmantots, vai iepriekšēja rezervācija netiek atcelta šo noteikumu 2.8. punktā noteiktajā kārtībā, par iepriekšēju rezervāciju samaksātā nauda netiek atmaksāta.

2.7. Iepriekšējas rezervēšanas laiku klients var mainīt tikai tad, ja palikušas vairāk nekā 48 stundas no Iepriekšējas rezervēšanas sākuma termiņa, rakstot Klientu apkalpošanas speciālistiem uz e-pastu info@unipark.lt vai zvanot pa tālruni +370 700 77877.

2.8. Klients var atteikties no iepriekšējas rezervācijas, ja līdz iepriekšējas rezervācijas sākumam ir palikušas 48 stundas, rakstot Klientu apkalpošanas speciālistiem uz e-pastu: info@unipark.lt. Šādā gadījumā par iepriekšēju rezervāciju samaksātā nauda uz Klienta kontu netiek pārskaitīta, bet gan tiek saglabāta Klienta norēķiniem par automobiļa (stāvvietas) rezervāciju Stāvlaukumos nākotnē.

Ja Klients atsakās no iepriekšējas (automobiļa stāvvietas) rezervācijas šajā noteikumu punktā noteiktajā kārtībā, Klientam par atcelto rezervāciju ir jāsamaksā Sabiedrībai sods 30 (trīsdesmit) procentu no visas Klienta samaksātās iepriekšējās rezervācijas cenas, taču ne vairāk kā 10 EUR (desmit eiro) apmērā (turpmāk tekstā – Sods), lai segtu Sabiedrībai minimālos zaudējumus. Sabiedrībai ir tiesības no Klienta saņemtās summas, papildus neinformējot Klientu.

2.9. Automašīnu stāvlaukumi netiek apsargāti. Sabiedrība neuzņemas sargāt klienta transporta līdzekļus un tajos esošās lietas, tāpat negarantē nekādus speciālus (tehniskus, fiziskus utt.) to novērošanas līdzekļus.

2.10. Ja klients pārkāpj Noteikumus, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt pārkāpuma dēļ radušos zaudējumu atlīdzināšanu. Klients uzņemas iepazīstināt ar Noteikumiem jebkuru personu, kurai nodod rīcībā Iepriekšējas rezervēšanas vai Līguma noslēgšanas laikā norādītos automašīnu valsts numurus un jāgarantē, ka tā tos ievēros. Klients pilnībā atbild par personu rīcību, kas izmantos Klienta Interneta vietnē un Pašapkalpošanās zonā reģistrētos automašīnu valsts numurus.

2.11. Strīdi jārisina tiesā saskaņā ar Sabiedrības mītnes vietas adresi.

2.12. Cenšoties informēt klientu par uniPark laukumu izbraukšanas sistēmu izmaiņām, apkalpošanas noteikumiem un akcijām, kas tiek veiktas, uz norādīto e-pastu, ne biežāk par 1-2 reizēm mēnesī, tiek sūtīta jaunumu vēstule.


3. Norēķināšanās nosacījumi


3.1. Maksa par pakalpojumiem tiek piemērota saskaņā ar tās dienas izcenojumiem, kas bija spēkā, kad tika novietota automašīna. Katrā laukumā var tikt piemēroti atšķirīgi izcenojumi. Izcenojumi tiek paziņoti stāvlaukumā vai interneta vietnē www.unipark.lt. Cena tiek aprēķināta saskaņā ar faktiski nostāvēto laiku, to noapaļojot līdz lielākai Sabiedrības piemērotai un Izcenojumos norādītai laika aprēķināšanas vienībai. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt izcenojumus par pakalpojumiem. Ja mainās izcenojumi, Sabiedrība Klientiem, kas veikuši Iepriekšēju rezervēšanu vai automašīnu novietošanu Laukumā saskaņā ar Līgumu līdz izcenojumu maiņai, nepiemēro papildu samaksu, kā arī neuzņemas atgriezt cenu izmaiņu dēļ izveidojušās atšķirības.

3.2. Klientiem, kas noslēguši Līgumus, par aizritējušajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem jānorēķinās līdz sekojošā mēneša 15. datumam, saskaņā ar Sabiedrības sniegto PVN faktūrrēķinu. Sabiedrībai ir tiesības aprēķināt 0,02 % lielus procentus no nepamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

3.3. Klientiem, kas noslēguši līgumus, kavējoties ilgāk par 5 (piecām) kalendārajām dienām apmaksāt rēķinu, Viņu automašīnas netiks ielaistas Laukumos. 

3.4. Klientiem, kas noslēguši līgumus, PVN faktūrrēķini tiek sūtīti uz e-pastu, kas norādīts Līgumā. Ja Klients līdz ejošā mēneša 10. datumam nesaņem PVN faktūrrēķinu par pagājušajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, viņam par to ir jāinformē Sabiedrība. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients rēķinu ir saņēmis un viņam tas jāapmaksā. Ja mainās Klienta elektroniskā pasta adrese, ne vēlāk par trīs darba dienām, viņam par to rakstiski jāpaziņo Sabiedrībai.


3.5. Iepriekšēja rezervēšana internetā ir vienreizēja un to drīkst izmantot tikai vienu reizi. Ja faktiskais automašīnas stāvēšanas laiks ir īsāks, nekā tas norādīts iepriekšējas rezervēšanas apstiprināšanas vēstulē, naudas atšķirība netiek atgriezta. Atlikušo iepriekšējas rezervēšanas laiku otru reizi izmantot nedrīkst.

3.6. Ja automašīna Laukumā tika novietota uz ilgāku laiku, nekā tas norādīts vēstulē, kas apstiprina iepriekšēju rezervēšanu internetā, Klientam par faktiski pārsniegto laiku jāsamaksā saskaņā ar tajā brīdī Laukumā spēkā esošiem izcenojumiem unPark automātiskajā kasē, pirms izbraukšanas no laukuma.

3.7. Ja Sabiedrība nav garantējusi Klienta internetā iepriekš rezervēto automašīnas stāvvietu, Sabiedrība uzņemas Klientam atgriezt samaksāto naudu. Sabiedrība neuzņemas segt papildu izdevumus, kas radušies stāvvietu trūkuma dēļ.


4. Pakalpojumu izmantošanas instrukcijas


4.1. Ja, izmantojot pakalpojumus, rodas sarežģījumi, lūdzam zvanīt uz tālruni: +370 700 77877.

4.2. Vēloties iebraukt laukumā, iepriekš iegādājoties stāvvietu internetā vai noslēdzot Līgumu ar Sabiedrību, klientiem jāveic šīs darbības:

4.2.1. Automašīna jāapstādina pie iebraukšanas iekārtas (skat. att.).

4.2.2. Kad atveras barjera, jāiebrauc laukumā un automašīna jānovieto jebkurā brīvā Laukuma vietā, ja nav zīmju, kas tam būtu pretrunā.

4.3. Veicot automašīnas paņemšanas darbības, jāsper šādi soļi:

4.3.1. Jāaptur automašīna pie izbraukšanas iekārtas.

4.3.2. Kad atveras barjera, jāizbrauc no laukuma.

4.3.3. Ja Automašīnas stāvēšanas laiks nepārsniedz pakalpojumu izmantošanas laiku, kas norādīts vēstulē, kas apstiprina Iepriekšēju rezervēšanu, varat piebraukt pie izbraukšanas iekārtas un barjera automātiski pacelsies.

4.3.4. Ja Automašīnas stāvēšanas laiks Laukumā pārsniedz pakalpojumu izmantošanas laiku, kas norādīts vēstulē, kas apstiprina Iepriekšēju rezervēšanu, Klientam ,vēloties izbraukt no Laukuma, par faktiski pārsniegto laiku pirms izbraukšanas jāsamaksā uniPark automātiskajā kasē, saskaņā ar tajā brīdī Laukumā spēkā esošajiem izcenojumiem.

 

5. Personas datu aizsardzība


5.1. Klientam, reģistrējoties Interneta vietnē, jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un automašīnas valsts numurs. Klients, piekrītot šiem Noteikumiem, paziņo, ka viņš piekrīt, ka Sabiedrība sargās un kārtos sniegtos datus. 

5.2. Personas dati tiek kārtoti cenšoties piemēroti sniegt pakalpojumus Klientiem.

5.3. Klients apstiprina, ka viņa Interneta vietnē sniegtie personas dati ir precīzi, izsmeļoši, pareizi. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un pieprasīt, lai tiktu izlaboti nepareizi, neizsmeļoši, neprecīzi vai novecojuši viņa personas dati.

5.4. Sabiedrība uzņemas Klientu personas datus neatklāt trešajām personām, izņemot gadījumus, kas norādīti tiesību aktos. Sabiedrībai ir tiesības nodot personas datus subjektiem, kas administrē parādniekus.

 

6. Noteikumu maiņa


6.1. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt šo Noteikumu nosacījumus par to nebrīdinot Klientu.

6.2. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to paziņošanas dienas, t.i., no dienas, kad tiek ievietoti Interneta vietnē.