NOTEIKUMI PAR LIDOSTAS AUTOSTĀVVIETU REZERVĀCIJU TIEŠSAISTĒ
 
I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 
1.1. UAB STOVA, juridiskās personas kods 302299725, juridiskā adrese: Rodūnios kelias 10, 02189 Viļņa, vai cits uzņēmums, kas ir saistīts ar UAB STOVA (turpmāk tekstā - Uzņēmums), noteikumi par lidostas autostāvvietas rezervāciju internetā (turpmāk tekstā - Noteikumi) regulē autostāvvietas iepriekšējas rezervācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Uzņēmuma Tīmekļa vietnē, autostāvvietas lietošanas noteikumus, Lietotāja personas datu apstrādi, maksāšanas veidus un atbildību.
1.2. Pirms autostāvvietas pakalpojuma rezervēšanas Uzņēmuma Tīmekļa vietnē, Lietotājam ir:
1.2.1. rūpīgi jāizlasa un jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un Nosacījumiem un Uzņēmuma Tīmekļa vietnes pakalpojumu rezervācijas laukā jānospiež pogu "Es piekrītu". Nospiežot pogu "Es piekrītu" Lietotājs apstiprina, ka visa viņam/viņai sniegtā informācija ir skaidra, saprotama un ka viņš/viņa piekrīt šiem Noteikumiem; un
1.2.2. pakalpojumu rezervēšanas laikā Uzņēmuma tīmekļa vietnē iesniedz Uzņēmumam tādu informāciju, kuru Uzņēmums drīkst pamatoti pieprasīt saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3. Gadījumā, ja Lietotājs saskaras ar jautājumiem, kas saistīti ar Noteikumu interpretāciju vai piemērošanu, Lietotājs var sazināties ar Uzņēmuma pārstāvjiem, izmantojot šādus kontaktinformāciju: pa tālruni +370 700 77877, pa e-pastu info@unipark.lt.
1.4. Uzņēmums un Lietotājs, kas izpildījis 1.2. punktā noteikto un ieguvis tiesības izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, stājas civiltiesiskās un līgumattiecībās sakarā ar Uzņēmuma sniegto autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu, kuras Uzņēmums un Lietotājs īsteno saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.5. Šie Noteikumi attiecas arī uz Klientiem, kuri ir noslēguši autostāvvietas pakalpojumu līgumus ar Uzņēmumu un novieto automašīnas Autostāvvietās.
 
II. NOTEIKUMOS IZMANTOTIE TERMINI
 
2.1. Autostāvvietas - slēgtas UniPark autostāvvietas, kas pieder vai ko citādi kontrolē Uzņēmums, kas atrodas blakus Viļņas, Kauņas, Varšavas un Rīgas lidostām, piekļuvi kurām ierobežo automātiskās barjeras.
2.2. Lietotājs - Uzņēmuma Klients (fiziska persona), kas ir piekritis šiem Noteikumiem un izmanto automašīnu novietošanas pakalpojumus, ko sniedz Uzņēmums, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Uzņēmumu.
2.3. Pakalpojumi - Uzņēmuma sniegtie Pakalpojumi Autostāvvietās, ieskaitot BLIC pakalpojumu paketi (turpmāk tekstā - BLIC pakalpojumi), kurus Lietotājs pasūtījis Tīmekļa vietnē.
2.4. Rezervācijas Apstiprinājuma Vēstule – vienreizējs dokuments, kas apliecina iepriekšējas rezervācijas pakalpojumu, kas tiek nosūtīts Lietotājam pa e-pastu.
2.5. Rezervācijas Atgādinājuma Vēstule - vienreizējs dokuments, kas atgādina par Pakalpojumu iepriekšēju rezervāciju, kas tiek nosūtīta Lietotājam pa e-pastu vienu dienu pirms Pakalpojumu Rezervēšanas sākuma.
2.6. SMS Atgādinājums - īsziņa, kuru var nosūtīt pirms rezervācijas sākuma. 
2.7. Klientu Apkalpošanas Speciālists – Uzņēmumss darbinieks, kurš kontrolē Autostāvvietas. Klientu Apkalpošanas Speciālisti strādā visu diennakti. Jūs varat pazvanīt viņiem pa tālruni +370 700 77877.
2.8. Tīmekļa vietne - Uzņēmuma tīmekļa vietne, kuras adrese ir www.unipark.lt. 
2.9. Šajos Noteikumos termini, kas lietoti vienskaitļa un daudzskaitļa formā, ir jāsaprot tajā pašā nozīmē, jo forma lietota atkarībā no Noteikumu konteksta.
 
III. PAKALPOJUMU REZERVĀCIJA TĪMEKĻA VIETNĒ
 
3.1. Lietotājam ir tiesības iepriekš rezervēt Uzņēmuma sniegtos Pakalpojumus, tikai ievērojot Noteikumus, kas publicēti Tīmekļa vietnē un iesniedzot visu informāciju, ko pieprasījis Uzņēmums, proti, ievadot viņa/viņas personas datus un aizpildot pieprasītās informācijas laukus.
3.2. Pakalpojumu rezervēšanas laikā Tīmekļa vietnē, Lietotājs norāda konkrētu Autostāvvietu, kur savā izvēlētajā laikā viņš/viņa vēlas novietot automašīnu, transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi, Uzņēmuma vai trešo pušu sniegtā Pakalpojuma Maksas atlaides kodu, savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Gadījumā, ja Lietotāja izvēlētajā Autostāvvietā nav brīvu vietu, Lietotājs automātiski tiek novirzīts uz citu Autostāvvietu (automātiskai novirzīšanai Lietotājam netiek papildus iekasēta maksa). 
3.3. BLIC pakalpojuma rezervācijas laikā Tīmekļa vietnē Lietotājs norāda transportlīdzekļa numura zīmi, Pakalpojuma Maksas atlaides kodu, ko nodrošina Uzņēmums vai trešās puses, savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, dzimšanas datumu, adresi, atgriešanās reisa numuru, automašīnas apdrošināšanas polises numuru un transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātu kartes numuru. 
3.4. Pēc tam, kad Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, sniedzot nepieciešamo informāciju un pēc tam, kad Uzņēmums ir veicis nepieciešamās informācijas pārbaudes operācijas, Uzņēmums apņemas piešķirt Lietotājam tiesības izmantot Pakalpojumus, un Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem un samaksāt Uzņēmumam Pakalpojuma Maksu.
3.5. Ja Lietotājs nav ievadīts, nepareizi norādīts vai ievadot personas datus vai Pakalpojumu rezervēšanas datus ir ieviesusies kļūda, Lietotāja Pakalpojumu Rezervāciju Tīmekļa vietnē var uzskatīt par nederīgu. Lietotājam ir jāatlīdzina jebkurus zaudējumus, kas Uzņēmumam rodas sakarā ar nepareizu vai neprecīzu informāciju, ko sniedz Lietotājs.
3.6. Rezervācijas apstiprinājuma un atgādinājuma vēstulēs norādīts rezervācijas derīguma termiņš, cena, datums, atrašanās vieta un cita informācija par rezervācijas pakalpojumu. 
3.7. Lietotājs var mainīt rezervēšanas Pakalpojumu laiku 48 stundas pirms rezervēto Pakalpojumu darbības sākuma, sazinoties ar Klientu Servisa Speciālistiem pa e-pastu: info@unipark.lt vai pa tālruni +370 700 77 877. 
3.8. Pēc Pakalpojumu rezervācijas termiņa izbeigšanās un gadījumā, kad nav izmantoti Pakalpojumus vai kad nav mainīts Pakalpojumu rezervācijas laiks saskaņā ar Noteikumu 3.4. punktu, nauda par Pakalpojumu rezervāciju netiek atmaksāta Lietotājam.
3.9. Ja Lietotājs ir sazinājies ar Klientu Apkalpošanas Speciālistiem par izmaiņām Pakalpojumu rezervācijas laikā mazāk nekā 48 stundas pirms rezervēto Pakalpojumu laika sākuma, nauda, ko Lietotājs samaksājis par iepriekšēju rezervāciju, netiek atmaksāta atpakaļ Lietotāja kontā un to var atstāt turpmākiem Lietotāja maksājumiem par Pakalpojumu rezervēšanu Tīmekļa vietnē.
3.10. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot procedūru, kas paredzēta noteikumu Pakalpojumu Rezervācijas Noteikumu 3.9. punktā, Lietotājs samaksā Uzņēmumam naudas sodu 30 (trīsdesmit) procentu apmērā no kopējās Lietotāja faktiski samaksātās summas par Pakalpojumu rezervāciju, bet ne vairāk par 10 EUR (desmit eiro) (turpmāk tekstā – Sods) sakarā ar Pakalpojumu Rezervācijas atcelšanu, lai kompensētu minimālos zaudējumus, kas radušies Uzņēmumam. Uzņēmums ir tiesīgs atskaitīt summas, kas saņemtas no Lietotāja par Soda naudas maksājumu, nepaziņojot viņam/viņai par to.
3.11. Ja Pakalpojumu Rezervācijas laikā nav brīvas stāvvietas Autostāvvietā, Uzņēmums dod Lietotājam iespēju iebraukt citā Uzņēmuma īpašumā esošajā Autostāvvietā. Ja citā Uzņēmumam piederošajā Autostāvvietā maksa ir augstāka, no Lietotāja neiekasē papildu naudu par cenas starpību.
 
IV. AUTOSTĀVVIETU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI
 
4.1. Šie Noteikumi attiecas uz visiem Lietotājiem, kuri ir rezervējuši Pakalpojumus Tīmekļa vietnē.
4.2. Lietotājam, kurš ir rezervējis Tīmekļa vietnē pieejamos Pakalpojumus, ir atļauts iebraukt Autostāvvietā, kad transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes skenēšanas kameras, kas uzstādītas pie Autostāvvietas ieejas, ir ieskenējušas Lietotāja transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi Uzņēmuma elektroniskās meklēšanas sistēmā.
4.3. Ja transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme, kas reģistrēta Tīmekļa vietnē ir pazaudēta, Lietotājam nekavējoties jāinformē Klientu Apkalpošanas Speciālistu pa e-pastu info@unipark.lt vai pa tālruni +370 700 77 877.
4.4. Pirms iekļūšanas Autostāvvietā, kas ierobežota ar barjeru, Lietotājs tiek nodrošināts ar galveno informāciju par Autostāvvietu, kuru Lietotājam ir rūpīgi jāizlasa, un, tikai piekrītot sniegtajai informācijai, tas iebrauc Autostāvvietā.
4.5. Lai iebrauktu/izbrauktu no Autostāvvietas, automašīnas reģistrācijas numura plāksnītei ir jābūt tīrai.
4.6. Lai iebrauktu Autostāvvietā, ir jāveic šādas darbības:
4.6.1. jāaptur mašīnu pie ieejas barjeras;
4.6.2. jāpagaida, kamēr kamera nolasīs automašīnas reģistrācijas numura zīmi un barjera tiks pacelta; 
4.6.3. pēc tam, kad ir pacelta barjera, jāiebrauc Autostāvvietā un auto jānovieto jebkurā brīvā vietā, ja nav zīmju, kas aizliedz novietoties.
4.7. Lai izbrauktu no Autostāvvietas, ir jāizpilda šādas darbības:
4.7.1. jāaptur mašīnu pie izejas barjeras;
4.7.2. jāpagaida, kamēr kamera nolasīs automašīnas reģistrācijas numura zīmi un barjera tiks pacelta;
4.7.3. pēc tam, kad ir pacelta barjera, jāizbrauc no Autostāvvietas.
4.8. Ja automašīnas novietošanas laiks Autostāvvietā nav ilgāks par laiku, kas norādīts Rezervācijas Apstiprinājuma Vēstulē, jūs varat virzīties uz izeju un barjera automātiski pacelsies.
4.9. Ja automašīnas novietošanas laiks ir ilgāks par laiku, kas norādīts Rezervācijas Apstiprinājuma Vēstulē, Lietotājam pirms izbraukšanas no Autostāvvietas jāsamaksā par faktiski pārsniegto laiku pēc likmes, kas ir spēkā tajā uniPark, pie automātiskā norēķinu lodziņa vai izmantojot mobilo uniPark aplikāciju.
4.10. Automašīnas Autostāvvietā ir jānovieto saskaņā ar autostāvvietu zīmēm un ceļu satiksmes noteikumiem. 
4.11. Lietotājs ir atbildīgs par materiālā īpašuma, kas atrodas Autostāvvietā, bojāšanu un jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies Lietotāja vainas dēļ (apzināti vai nolaidības dēļ).
4.12. Aprīkojuma nepareizas darbības gadījumā vai citu kļūmju gadījumā, Lietotājs zvana uz palīdzības līniju (24/7) +370 700 77877.
4.13. Uzņēmums neapņemas aizsargāt Lietotāja transportlīdzekļus un mantas tajos, kā arī nenodrošina jebkādu īpašu Lietotāja līdzekļu (tehnisko, fizisko, u. tml.) un viņa/viņas īpašuma uzraudzību Autostāvvietā.
4.14. Gadījumā, ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus, Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies pārkāpuma rezultātā. 
4.15. Lietotājs apņemas iepazīstināt jebkuru personu ar Noteikumiem, kurai ir tiesības vadīt automašīnu ar transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi, ko norāda Pakalpojuma rezervācijas vai līguma noslēgšanas laikā, lai nodrošinātu, ka šī persona atbildīs tiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par personu darbībām, kas izmantos automašīnas ar transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi, ko Lietotājs reģistrējis Tīmekļa vietnē.
 
V. MAKSĀJUMA NOSACĪJUMI
 
5.1. Automašīnas īpašnieks ir atbildīgs par Pakalpojumu samaksu, ja vien viņš/viņa nepierāda, ka transportlīdzekli Autostāvvietā ir novietojusi cita persona.
5.2. Par pakalpojumu var samaksāt šādos veidos:
- rezervējot Pakalpojumus Tīmekļa vietnē un veicot attiecīgo maksājumu iepriekš;
- izmantojot uniPark mobilo aplikāciju, ja vēlaties maksāt par rezervāciju ilgāku laika posmu; 
- izmantojot automātisko norēķinu lodziņu Autostāvvietā, ja vēlaties maksāt par rezervāciju ilgāku laika posmu.
5.3. Pakalpojumu rezervācija Tīmekļa vietnē ir vienreizēja, tāpēc to var izmantot tikai vienreiz. Ja faktiskais automašīnas novietošanas laiks ir īsāks, nekā norādīts Rezervācijas Apstiprinājuma Vēstulē, naudas starpība netiek atmaksāta Lietotājam. Atlikušo laiku Pakalpojuma rezervācijā nevar izmantot nākamreiz.
5.4. Ja Uzņēmums nenodrošina Pakalpojumu sniegšanu, ko rezervējis Lietotājs Tīmekļa vietnē, Uzņēmums apņemas atmaksāt naudu, ko Lietotājs samaksājis. Uzņēmumam nav pienākums segt papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar brīvu stāvvietu trūkumu Autostāvvietās.
 
VI. NOTEIKUMI PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
 
6.1. Piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs iesniedz savus personas datus apstrādes Uzņēmumam pārvaldības un pakalpojumu, kādi tiek sniegti Lietotājam, izpildes vajadzībām (Līguma noslēgšanas un izpildes pamats), kā arī citiem ar to saistītiem turpmāk minētajiem nolūkiem. Personas dati, kas sniegti līguma noslēgšanas laikā, tiek apstrādāti (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru plāksnes, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru plākšņu attēli iebraukšanas laikā, kā arī dati, kas saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu, tostarp GPS dati (atrašanās vieta) ierīcei, caur kuru Lietotājs plāno maksāt par Pakalpojumiem, telefona zvanu ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem ieraksti un video novērošanas dati Autostāvvietā.
6.2. Uzņēmums ievēro šādus principus personas datu apstrādei:
6.2.1. Personas datus vāc noteiktos un likumīgos nolūkos;
6.2.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un pārredzami;
6.2.3. Tiek apstrādāti piemēroti, atbilstīgi un vienīgi personas dati, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai;
6.2.4. Personas datus apstrādā likumīgi, t.i., tikai pamatojoties uz juridiskās apstrādes tiesiskajiem pamatiem (līguma noslēgšanai un izpildei, piekrišanai, kā arī citu iemeslu dēļ, ja piemērojams).
6.2.5. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.
6.2.6. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk par to laiku, kādu nosaka datu apstrādes mērķi.
6.3. Personas datu apstrādes informāciju Pakalpojuma pārvaldības un izpildes nolūkā glabā 10 gadus pēc to iegūšanas.
6.4. Uzņēmums izpildīs savas saistības pret Lietotāju saskaņā ar datiem, ko norādījis Lietotājs rezervācijas laikā Tīmekļa vietnē. Ja šādi dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, utt.) izmainās, Lietotājam nekavējoties jāinformē Uzņēmumu par to. Turklāt Lietotājs jebkurā laikā var iesniegt pieteikumu par piekļuvi personas datiem, ko Uzņēmums apstrādā, pieprasīt labot neprecīzus datus un atteikties apstrādāt personas datus saskaņā ar procedūru, kas noteikta ar likumu.
6.5. Lietotāja kontaktinformāciju (epasta adrese), pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm, var izmantot, lai informētu Lietotāju par attiecīgajiem piedāvājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem, Pakalpojuma Nosacījumiem. Šim nolūkam var izmantot Lietotāja iesniegtos un ar Pakalpojuma izmantošanu saistītos datus. Lietotājs var jebkurā laikā atcelt piekrišanu, sazinoties ar Uzņēmumu pa e-pastu: info@unipark.lt, pa tālruni +370 700 77877 vai noklikšķinot uz saites, kas sniegta tiešajā mārketinga ziņojumā.
6.6. Uzņēmuma biļeteni tiek nosūtīti uz Lietotāja epasta adresi ne vairāk par vienu reizi vai divreiz mēnesī, lai informētu Lietotāju par izmaiņām Autostāvvietas ieeju sistēmās, pakalpojumu noteikumos vai akcijās.
6.7. Uzņēmums var nodot Lietotāja epasta adresi trešajām pusēm, kas sniedz Uzņēmumam specializētus pakalpojumus vienīgi, lai nosūtītu tiešo mārketinga ziņojumu Lietotājam. 
6.8. Videonovērošanu Autostāvvietās veic, lai nodrošinātu Uzņēmuma īpašuma tiesību aizsardzību, lai garantētu īpašuma drošību un neaizskaramību, kuru pārvalda Uzņēmums, Pakalpojumu kvalitāti un pārvaldīšanas procesu, drošību Uzņēmuma darbiniekiem, trešajām pusēm un to īpašumam, ko izmanto, lai nodrošinātu Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanu. Videonovērošanu veic visu diennakti.
6.9. Videoierakstus var apskatīt tikai gadījumā, ja pastāv aizdomas par Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un Pakalpojumu sniegšanu līgumu, kas noslēgti starp Uzņēmumu un Lietotājiem vai Uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem, Pakalpojumu kvalitāti, negadījumiem ar Lietotājiem vai darbiniekiem, materiālo vērtību pazušanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu konfliktu (incidentu) starp Lietotāju un darbinieku gadījumos. Videoierakstus var apskatīt tikai personas, kuras ir atbilstoši pilnvarojis Uzņēmuma vadītājs, kuras ir iepazinušās ar tiesību aktu par personas datu aizsardzību prasībām un kuras apņemas ievērot tos parakstoties vai kā citādi, pierādot informācijas faktu un saistības.
6.10. Videonovērošanas laikā savāktos personas datus (attēla datus) glabā ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus no to uzņemšanas dienas un pēc tam automātiski iznīcina, izņemot gadījumus, kad ir iemesls uzskatīt, ka ir atklāts pārkāpums, disciplinārs pārkāpums, noziedzīgs nodarījums vai cita nelikumīga rīcība (līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai tiesas procesa beigām).
6.11. Telefona sarunu ieraksti ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas centra palīdzību tiek veikti, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu un Lietotāja informācijas kvalitāti. Pirms sarunas ierakstīšanas, datu subjektu informē par sarunas ierakstīšanu un mērķi. Telefona sarunu ierakstus glabā 1 gadu un tos var noklausīties tikai, ja pastāv aizdomas par Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un Pakalpojumu sniegšanu līgumu noteikumu, kas noslēgti starp Uzņēmumu un Lietotājiem vai Uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem, Pakalpojumu kvalitāti, negadījumiem ar Lietotājiem vai darbiniekiem, materiālo vērtību pazušanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu, konfliktu (incidentu) starp Lietotājiem un darbiniekiem gadījumos.
6.12. Lietotājs apstiprina, ka viņš/viņa ir informēts par tiesībām piekļūt personas datiem, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt, lai ierobežotu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) vai iznīcināt datus (ja apstrādā liekos datus, datus apstrādā neatbilstoši likuma prasībām, ja tiek atsaukta piekrišana vai citu iemeslu dēļ, kas paredzēti tiesību aktos), tiesības uz datu pārnesamību (apstrādājot datus saskaņā ar līgumu vai piekrišanu), kā arī kā tas noteikts tiesību aktos – tiesības atteikties apstrādāt personas datus, ja personas dati ir jāapstrādā, balstoties uz piekrišanu vai likumīgajām interesēm, tostarp pārstrādāt tiešā mārketinga nolūkos. Īstenojot tiesības uz datu pārnesamību, apstrādātie dati var tikt tieši nodoti Lietotājam vai nodoti Lietotāja norādītajam datu apstrādātājam. Var izpildīt tikai lietotāju prasības attiecībā uz datu subjekta tiesību izmantošanu, kas ir pierādījuši savu identitāti saskaņā ar procedūru, kas noteikta tiesību aktos. 
6.13. Lietotāja personas dati var tikt izpausti:
6.13.1. Uzņēmuma darbiniekiem, kas sazinās ar Lietotāju un ir atbildīgi par klientu apkalpošanu, uzskaiti, Autostāvvietu aprīkojuma un mārketinga uzturēšanu;
6.13.2. Trešajām personām, nodrošinot pakalpojumus Uzņēmumam, ieskaitot mārketinga, IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus revīzijas, grāmatvedības, juridisko pakalpojumu, parādu piedziņas uzņēmumiem un citiem tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs savstarpēju līgumu izpildei starp trešajām pusēm un Uzņēmumu.
6.14. Ja Lietotājam ir jautājumi vai sūdzības par personas datu apstrādi, Lietotājs var sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru pa e-pastu uz info@unipark.lt vai reģistrēt pieteikumu, zvanot pa tālruni +370 700 77877 (maksu par zvaniem nosaka pēc pakalpojuma sniedzēja tarifa. Lietotājs var arī sazināties ar Datu valsts inspekciju.
 
VII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 
7.1. Šie Noteikumi stājas spēkā attiecībā uz Lietotāju no dienas, kad ir apstiprināts par iepazīšanos ar tiem, pasūtot Pakalpojumus Tīmekļa vietnē, izmantojot Pakalpojumus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Uzņēmumu vai uzņēmumu, kas saistīts ar Uzņēmumu vai arī saskaņā ar šiem Noteikumiem pirms iebraukšanas Autostāvvietā.
7.2. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, paziņojot par to Tīmekļa vietnē 10 kalendāra dienas iepriekš un nosūtot paziņojumu Lietotājam pa e-pastu.
7.3. Ja pēc Noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, par kuriem Lietotājam ir paziņots 7.2. punktā noteiktajā kārtībā, Lietotājs turpina izmantot Autostāvvietu, tādā gadījumā tiks uzskatīts, ka viņš/viņa ir pieņēmis /usi/ izmaiņas Noteikumos, kuras Uzņēmums ir veicis. Ja Lietotājs nepiekrīt iepriekš minētajām izmaiņām, viņam/viņai nav jāturpina izmantot Pakalpojumus, kas norādīti Noteikumos. 
7.4. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji nodot visas tiesības un saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajām personām, kas ir saistītas ar Uzņēmumu, rakstiski informējot Lietotāju par to.
7.5. Šos Noteikumus interpretē un piemēro saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem. Strīdi starp Uzņēmumu un Lietotāju tiek risināti Lietuvas Republikas tiesās.